Literature

इष्टापूर्त कर्म

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनं । 

आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ अत्रि सं. ४३ ॥

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥४४॥ 

इष्टं पूर्त प्रकर्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 

इप्टेन लभते स्वर्गे पूर्तेन मोक्षमाप्नुयात् ||४५|| 

– अग्निहोत्र, कृच्छ्रचांद्रायणादि तपाचरण, सत्यपालन, वेदांच्या अध्ययन–अध्यापनांनीं वेदांचे रक्षण, आतिथ्य आणि वैश्वदेव इत्यादि कमना ‘इष्टकर्म’ आणि विहिरी, तळी, देवालयें, अन्नछत्रे, पुष्पवाटिका इत्यादि कमौना ‘ पूर्तकर्म’ असें नांव आहे. दानप्रधान कर्मास ‘दत्त’ असें म्हणतात.

home-last-sec-img