Literature

पुनर्जन्माविषयीं श्रुतीचे प्रामाण्य

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादाय अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते, एवमेवाऽयमात्मा इद शरीरं निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं वा गांधर्व वा दैवं वा प्राजापत्य वा ब्राह्मं वाऽन्येषां वा भूतानाम् ॥ (बृ. अ. ४ ब्रा. ४l४)

सोनार पहिल्या दागिन्याचा आकार मोडून त्या सोन्याच आपल्याला पाहिजे तसा दुसरा नवीन दागिना जसा तयार करतो त्याप्रमाणेंच जुना देह सोडून जीव नवीन असा पितृ, गंधर्व, देवता, प्रजापति, ब्रह्मदेव यांसंबंधी अथवा अन्य मानवादि प्राण्यांसंबंधी यांपैकी कर्मप्राप्त कोणता तरी सुंदर देह धारण करतो.

अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तन्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तद्भिसंपद्यते ।। (बृ. अ. ४ ब्रा. ५)

home-last-sec-img